Лихнида
Welcome

Основна дејност на Акционерското друштво "Лихнида" е преработка на пластични маси, која се преточува во широка палета на производи, наменети главно за домашниот, но се повеќе и за странски пазари. "Лихнида" започна со работа како регионална фабрика пред речиси половина век (1960 г.), а во 1971 година беше пуштена во погон нова фабрика на 7.500 м2 покриен простор, опремена со современи уреди за преработка на пластични маси. Денес „Лихнида" е современа компанија во која работат 109 лица.

Таа настојува да ги следи најновите трендови во производството, да го проширува асорти-манот на своите производи, остварувајќи врвен квалитет.

Активноста на АД "Лихнида" е ориенти-рана кон производството (95%), а само мал дел (5%) отпаѓа на услуги. Средствата што се инвестираат во развојот на дејноста се исклучиво од сопствени извори. Особено вни-мание се посветува на набавката на совре-мени алати за производство на нови и пок-валитетни производи, според високите барања на пазарот. Производната програма опфаќа:

  • бризгани артикли за широка потрошувачка,
  • транспортна манипулативна амбалажа (гајби за млекарската, пекарската и месната индустрија, за берба на овошје и на зеленчук, како и за сите видови шишиња),
  • бризгани технички производи,
  • ВЦ-казанчиња со сите приклучни елемементи,
  • пластични канти за сирење од 20, 10, 5 и 1,5 литри.
Почетна За нас Продукти Каталог Контакт